lpl博彩

lpl博彩

画家及丹灶家时用之。 茎有细孔,两头皆通。

 福州别有一种石皮,三月有花,采叶作浴汤,治风。喉痹不语∶羊蹄独根者,勿见风日及妇人、鸡、犬,以三年醋研如泥,生布拭喉外令赤,涂之。

春生青叶,长一、二尺许,其叶中心有脊,状如剑。 寻常行气,每服十丸甚妙。

胸次一开,服食法∶甲子日,取菖蒲一寸九节者,阴干百日,为末。今以春夏细长肥滑者为丝,至冬粗短者为猪,亦呼为龟,与凫葵殊不相似也。

调服三钱,日一服。人亦折下,以砂石栽之,或以物盛挂屋下,频浇以水,经年不死,俗称为千年润。

叶如山蓣叶,而浓大背白。斫断吹之,气出一头。

Leave a Reply